Aktualności


Aktualnie placówka jest w trakcie zmiany nazwy dostosowując się do


Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.


Nowa nazwa to : Centrum Zdrowia Psychicznego „SENSUM”


 

TRENING ASERTYWNOŚCI 

 SKUTECZNA KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA

 Trening asertywności jest nauką zachowań asertywnych, czyli takich zachowań interpersonalnych, w których człowiek respektuje prawa innych, ale również działa zgodnie z własną wolą, dba o swoją obronę i szacunek wobec własnej osoby.

Uczestnicy treningu uczą się tej umiejętności w następujących obszarach:

 1. Obrona swoich praw
 2. Wyrażanie pozytywnych i negatywnych uczuć
 3. Przyjmowanie ocen (pochwały i krytyki)
 4. Wyrażanie własnych opinii i przekonań
 5. Monolog wewnętrzny
 6. Reakcja na własne poczucie winy i krzywdy
 7. Realizacja swoich planów
 8. Komunikacja międzyludzka                                                                                             istota pierwszego wrażenia w kontaktach                                                                   oddziaływania na innych przy wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych                     werbalne i niewerbalne elementy komunikacji
 9.  Bariery w komunikacji i predykaty sensoryczne

W czasie zajęć wykorzystywane będą:

 • kwestionariusze autodiagnozy
 • mini wykłady
 • ćwiczenia praktyczne
 • prace w małych grupach oraz indywidualne ukierunkowane na rozwiązywanie problemów osobistych dotyczących zachowań asertywnych
 • prezentacje /w tym własnej osoby, określenie mocnych i słabych stron/

Osoby zainteresowane będą miały możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach praktycznych dotyczących własnego stylu autoprezentacji, które poprzedzone będą przekazaniem wiedzy na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej a także sposobów radzenia sobie ze stresem.

 

TRENING FUNKCJI POZNAWCZYCH

 

Trening funkcji poznawczych stanowi jeden z ważniejszych elementów rehabilitacji psychiatrycznej. Współczesne badania neurobiologiczne pokazują, iż przy pomocy właściwych ćwiczeń  możliwe jest odmłodzenie komórek (neuroplastyczność)  jak i tworzenie  nowych komórek mózgu.

 

Rehabilitacja neuroterapeutyczna skierowana jest do osób posiadających problemy w codziennym funkcjonowaniu z przyczyn psychologicznych,  neurologicznych, psychiatrycznych, geriatrycznych.

Stosowana jest w szczególności u osób z zaburzeniami  procesów myślowych, uwagi, koncentracji, pamięci, koordynacji i  inteligencji emocjonalnej.

 

W programie „ćwiczeń mózgu” zadania dobierane są indywidualnie. Charakteryzują się dużą różnorodnością w celu realizowania specyficznych potrzeb.

Cykl spotkań z andragogiem obejmuje ćwiczenia stymulujące pamięć, uwagę, funkcje wzrokowo – przestrzenne,  myślenie, procesy językowe. Zajęcia  w pełni ukierunkowane są na poprawę i wspomaganie funkcjonowania,  ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i emocji.

 

Trening mózgu korzystnie wpływa na takie funkcje jak:

– czujność (podtrzymanie długotrwałej uwagi)

– pamięć, hamowanie, uogólnianie, elastyczność

– zarządzanie czasem

– wytrwałość w dążeniu do celu

– planowanie/nadawanie priorytetów

– rozpoczynanie zadań i umiejętności organizacji